OSP W KOWALACH PAŃSKICH

 

     Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich powstała w 1920 roku. Inicjatorami i założycielami jednostki byli: Ksiądz Stanisław Dutkiewicz - ówczesny Proboszcz Parafii Kowale Pańskie oraz Ludwik Kleśta, Czesław Paruszewski i Jan Wiśniewski - mieszkańcy tej parafii. Wymienione osoby tworzyły jednocześnie pierwszy Zarząd jednostki. Siedzibą Zarządu była plebania, a skromny sprzęt przechowywano w budynku gospodarczym. W cztery lata później, w 1924 roku podjęto decyzję o budowie remizy. Inicjatorem tej budowy był Ksiądz Tadeusz Rutkowski, który przekazał również teren pod zabudowę z ziemi parafialnej. Mieszkańcy wraz z członkami straży bezpłatnie ofiarowali drewno na budowę. W rok po rozpoczęciu budowy jednostka posiadała skromną, ale własną remizę. Służyła ona do przechowywania posiadanego wtedy sprzętu pożarniczego, była pomieszczeniem na zbiórki i zebrania, a dla społeczeństwa stanowiła miejsce imprez kulturalno-rozrywkowych. Jednostka w tym czasie posiadała na wyposażeniu pompę ręczną, wóz konny i kilka odcinków węży. Wyróżniającymi się w tym okresie druhami byli: Edward Urbańczyk, Władysław Niestrata, Adam Karbowski, Józef Siwek i Andrzej Michalak. W okresie II wojny światowej miejscowa straż nie przerwała swojej działalności. Działalność ta była jednak prowadzona pod nadzorem okupanta. Nie przeszkadzało to w prowadzeniu ćwiczeń , gaszeniu pożarów i ratowaniu dobytku miejscowego społeczeństwa .Z ustnych przekazów wiadomo, ze jednostka w tym czasie została wyposażona w pierwszą motopompę spalinową ,która służyła do 1958r. Po odzyskaniu wolności w 1945 roku wszyscy, którzy w czasie wojny przebywali w miejscu zamieszkania, jak również ci, którzy przeżyli wojnę poza miejscem zamieszkania przystąpili do pracy na rzecz rozwoju jednostki. Wyróżniającymi się postaciami w tym okresie byli druhowie: Adam Karbowski, Bolesław Bagnowski i Feliks Raszewski. Pierwszy Zarząd po wojnie przeprowadził generalny remont istniejącej remizy, tj. zmieniono pokrycie dachu, wyłożono ściany cegłą oraz wytynkowano pomieszczenia wewnątrz. Wszystkie imprezy dochodowe, składki członków czynnych i wspierających zbierane przez kilka lat pozwoliły na podjęcie decyzji o zakupie działki i budowie nowej strażnicy. Inicjatorami i pierwszymi kierującymi tymi pracami byli druhowie: Feliks Raszewski, Adam Karbowski, Edward Glapiński i Bolesław Bagnowski .W październiku 1957roku ze środków własnych została zakupiona  działka  o powierzchni 60 arów od pani Zofii Janiny Skowrońskiej. Przed rozpoczęciem prac budowlanych jednostka  dokonuje zakupu nowej pompy spalinowej  typu M 800 produkcji polskiej ,jest to rok 1958 . Środkiem transportu jest wóz konny, a wyznaczone konie do  zaprzęgu były :Andrzeja Michalaka, Kazimierza Janaszczyka, Zygmunta Bartosika, Stanisława Durskiego i Józefa Gierosza .W dniu 25 września 1960 roku wmurowano kamień węgielny pod obecnie istniejącą remizę. Przy budowie tego budynku wielkie zaangażowanie wykazali członkowie czynni, wspierający i całe społeczeństwo z miejscowości należących do rejonu działania jednostki a więc wsie: Kowale Pańskie, Kowale Pańskie-Kolonia, Ciemień, Dziewiątka, Siedliska i Marianów  Kolonia. Wykonawcą prac budowlanych był Pan Gruchot z synem z miejscowości Żuki. Wysiłek ten został uwieńczony w lipcu 1967 roku oddaniem nowej strażnicy do użytku. Całością prac, które uwieńczyły oddanie tego obiektu kierował Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu dn.21 02 1966r w składzie:

Józef  Kolenda - prezes

Glapiński Hieronim -  naczelnik

Musiałkiewicz Jan - wiceprezes

Gibasiewicz Adam - skarbnik

Kurtas Zygmunt - sekretarz

Pietrzak Mirosław - gospodarz

Komisja rewizyjna:

Bartosik Zenon - przewodniczący

Raszewski Kazimierz -członek

Przygoński Zenobiusz - członek

Od dn. 28 01 1969r  Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują w następującym składzie:

Bartosik Zenon - prezes

Glapiński Hieronim - naczelnik

Musiałkiewicz Jan - wiceprezes

Kurtas  Zygmunt - skarbnik

Raszewski Kazimierz - sekretarz

Pietrzak Mirosław - gospodarz

 W dniu 20 września 1970 roku miejscowe społeczeństwo ufundowało i przekazało sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1971 roku Powiatowy Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Turku przekazał jednostce samochód pożarniczy "Żuk", a następnie beczkowóz na podwoziu "Star 25". W 1975 roku rozpoczęto i zakończono rozbudowę remizy, ogrodzono cały plac strażacki. Prace te prowadzone były pod kierownictwem Zarządu w osobach: Zenon Bartosik, Hieronim Glapiński , Adam Gibasiewicz, Stanisław Milewski ,  Antoni Przybylski. Buda Józef , Kuśmierczak Adam . Projektantem tej rozbudowy był inż.arch. Janusz Kaczorowski a pracami murarskimi zajmował się pan Pękacz z Grąbkowa. Pozostałe prace pomocnicze druhowie wykonali w czynie społecznym. Na Walnym Zebraniu w dniu 26 02 1976r naczelnikiem zostaje Janaszczyk Władysław. Po kolejnym Walnym Zebraniu w dniu15 02 1977r. Zarząd działa w  składzie:

1 Bartosik Zenon - prezes

2 Janaszczyk Władysław- naczelnik

3 Górski Tadeusz  z-ca. naczelnika

4 Gibasiewicz Adam - skarbnik

5 Małolepszy Eugeniusz- sekretarz

6 Milewski Stanisław- gospodarz

Od 28 grudnia 1978 funkcje zastępcy naczelnika sprawuje Andrzej Miłowski.

W 1983 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym nastąpiła zmiana Zarządu. W skład nowego Zarządu wybrani zostali druhowie:

 

ZARZĄD OSP wybrany dnia 8 stycznia 1983r.

1. Prezes - Zenon Bartosik

2. Naczelnik - Władysław Janaszczyk

3. Wiceprezes - Franciszek Górnicki

4. Sekretarz - Eugeniusz Małolepszy

5. Skarbnik - Adam Gibasiewicz

6.Gospodarz - Tadeusz Goślinski

7.Opiekun  MDP - Sylwester Górnicki

 

W 1984 roku jednostka z własnych środków zakupiła samochód gospodarczy "Nysa". Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1987 roku następuje częściowa zmiana i zwiększenie składu osobowego Zarządu, który przedstawia się następująco:

 

ZARZĄD OSP

1. Prezes - Zenon Bartosik

2. Naczelnik - Władysław Janaszczyk

3. Wiceprezes - Tadeusz Krupiński

4. Zastępca Naczelnika - Sylwester Górnicki

5. Sekretarz - Eugeniusz Małolepszy

6. Skarbnik - Adam Gibasiewicz

7. Gospodarz - Tadeusz Gośliński.

 

W tym samym roku jednostka otrzymała nowy samochód bojowy "Star 244", a w 1990 roku z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Turku samochód "Żuk". Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1991 roku wybrany został ten sam Zarząd, w którym po ukonstytuowaniu nastąpiła drobna zmiana - dotychczasowy Zastępca Naczelnika Sylwester Górnicki został Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Kolejne zmiany nastąpiła podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w 1992 roku - Sylwestrowi Górnickiemu powierzono funkcję III Wiceprezesa, natomiast Tadeusza Goślińskiego na funkcji Gospodarza zastąpił Paweł Skiera. Na tym Walnym Zebraniu na wniosek Zarządu podjęto uchwałę o dalszej rozbudowie remizy. Projektantem rozbudowy był mgr. inż. Szczepan Szymański, głównym wykonawcą Andrzej Papierkowski .Prace te zostały uwieńczone sukcesem dzięki zaangażowaniu strażaków, społeczeństwa oraz władz samorządowych Gminy Kawęczyn, a ich podsumowanie nastąpiło podczas obchodów wojewódzkich Dnia Strażaka  i jubileuszu 75-lecia jednostki w dniu 6 maja 1995 roku. W tym dniu jednostka nasza została odznaczona  Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Zasadnicza zmiana składu osobowego władz OSP następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 10 lutego 1996 roku. Do nowych władz wybrani zostali druhowie:
 

ZARZĄD OSP

1. Prezes - Sylwester Górnicki

2. Naczelnik - Arkadiusz Przybyła

3. Wiceprezes - Andrzej Papierkowski

4. Zastępca Naczelnika - Jan Gośliński

5. Sekretarz - Tadeusz Krupiński

6. Skarbnik - Zenon Glapiński

7. Gospodarz - Franciszek Górnicki

 

KOMISJA REWIZYJNA OSP

1. Przewodniczący - Tadeusz Gośliński

2. Członek Komisji - Jan Rogalski

3. Członek Komisji - Henryk Pawlaczyk  

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna w powyższych składach działały do dnia 25 lutego 2006 roku. W dniu 28 marca 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Wydarzenie to było bodźcem do  dalszego rozwoju jednostki i tak w 2001 roku zostaje zakupiony i karosowany lekki samochód  gaśniczy Lublin za kwotę 80 tys. złotych ze środków Związku Głównego OSP  ,Zarządu Wojewódzkiego OSP, Rady Gminy w Kawęczynie oraz  50% środków własnych  Auto to zostaje wyposażone w  300 litrowy zbiornik na wodę ,agregat wodno pianowy  wysokociśnieniowy, aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych, torbę medyczną typu R1, drabinę rozsuwaną trzyczęściową . .W  latach 1996-2006 pod kierownictwem ówczesnego Zarządu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych w strażnicy, takich jak: założenie płytek na sali i zapleczu kuchennym, zainstalowanie centralnego ogrzewania w całym budynku oraz wymiana stolarki okiennej, zmiana pokrycia dachowego, budowa chłodni, modernizacja klatki schodowej i przebudowa toalet.  Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 25 lutego 2006 roku następuje  zmiana naczelnika. W miejsce ustępującego Naczelnika Arkadiusza Przybyły wybrany zostaje January Mikołajczyk. Następuje całkowita zmiana Komisji Rewizyjnej, a jej skład przedstawia się następująco: 

KOMISJA REWIZYJNA OSP

1. Przewodniczący - Józef Ochocki

2. Wiceprzewodniczący - Andrzej Jaworski

3. Sekretarz - Krystian Krawczyk

 Kolejna zmiana w składzie Zarządu następuje w  2007 roku. W lutym 2007r Sekretarz OSP Tadeusz Krupiński będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kawęczyn, w związku z  przepisami ustawy o samorządzie gminnym i  jednoczesnym brakiem jednoznacznej ich interpretacji złożył rezygnację z pełnionej funkcji i pracy w Zarządzie. Funkcję Sekretarz OSP z dniem  03 03 2007  roku Zarząd powierzył Janowi Królakowi. W dniu 3 maja 2007 roku jednostka świętowała uroczystość nadania nowego sztandaru organizacyjnego oraz przekazania nowego samochodu bojowego stając się tym samym jednostką typu S-3. Najnowszym samochodem jakim jednostka może się poszczycić to Star –Man,  który jest wyposażony w zbiornik na wodę o2,5 tys. litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę ,maszt  oświetleniowy , agregat prądotwórczy, zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego, torbę medyczną, nosze do transportu osób poszkodowanych, pilarkę do drewna, piłę do betonu i stali, drabinę dwuczęściowa rozkładaną ,aparaty powietrzne  ochrony dróg oddechowych , węże,  rozdzielacz, prądownice. Koszt samochodu bez wyposażenia to 380 tys. złotych. Zakup ten był możliwy dzięki  funduszom z Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej OSP, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska , Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Koninie ,Rady Gminy w Kawęczynie oraz środkom własnym. Obecnie jednostka liczy 74 druhów czynnych. Jednostka w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego realizuje zadania w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, chemiczno- ekologicznego oraz innych potrzeb.

 

 

Aktualności

Ogłoszenia